koszyk
Start Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwój laboratorium pomiarowego firmy ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Skórzewie” mająca na celu rozwój laboratorium pomiarowego firmy ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Skórzewie poprzez wprowadzenie na rynek 3 nowych usług i utworzenie 1 nowego miejsca pracy. Realizacja operacji będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie bezrobocia na obszarze LGD Źródło. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przewidywane wyniki operacji:

 • rozwój przedsiębiorstwa
 • wprowadzenie nowych usług na rynek
 • umocnienie przewagi konkurencyjnej
 • wzrost przychodów
 • zwiększenie zatrudnienia
 • poprawa efektywności produkcyjno-usługowej

Realizacja projektu RPWP.01.05.02-30-0065/18

W 2019 roku Spółka ITA zrealizowała projekt pt. Platforma do interakcyjnych analiz metrologicznych w koncepcji Przemysł 4.0 umożliwiająca zrobotyzowaną laserową digitalizację powierzchni w skali makro. W wyniku realizacji projektu ITA wprowadziła do swojej oferty innowacyjne usługi pomiarowe związane z automatyczną analizą obrazu przy wykorzystaniu robota przemysłowego oraz udoskonaliła dotychczas świadczone usługi w postaci skanowania 3D oraz skanowania 3D z obróbką danych.

W ramach realizacji w/w projektu Spółka zakupiła system pomiarowy do laserowej digitalizacji powierzchni z oprogramowaniem pomiarowym i robotem, celę pomiarową, kamery do innowacji nie technologicznej, stację roboczą oraz oprogramowanie do pracy zdalnej.

Całkowita wartość Projektu: 709 311,04 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 280 227,28 PLN

Realizacja projektu RPWP.01.02.00-30-0012/17-00

W ramach realizacji projektu RPWP.01.02.00-30-0012/17-00 pt. „Analiza defektów i cech geometrycznych pod kątem optymalizacji geometrycznej i wytrzymałościowej struktur w technologiach addytywnych” spółka zrealizowała prace badawczo-rozwojowe i wprowadziła do oferty nowe usługi badawcze i  pomiarowe z wykorzystaniem metody tomografii komputerowej, związane z analizą obrazu uzyskanego po przejściu promieniowania rentgenowskiego przez analizowany obiekt. Dzięki realizacji projektu spółka rozwinęła infrastrukturę B+R poprzez zakup tomografu komputerowego służącego do wykonywania w/w usług.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu: 1094 818,29 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 700 000,00 PLN

REALIZACJA PROJEKTU INNOTECH

W 2015 r. firma ITA zrealizowała duży projekt inwestycyjny, który pozwolił na wprowadzenie nowego produktu „Multisensorowego systemu do pomiaru odchyłki okrągłości i walcowości części typu tuleja” w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH. Firma ITA wzięła również udział w realizacji  projektu pt. „Technologia bazowania, ustawiania i obróbki korpusów obrabiarek” w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH.

PROJEKT DORADZTWA TECHNICZNEGO DOTYCZĄCEGO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

W 2014 r. firma ITA zrealizowała duży projekt inwestycyjny, który pozwolił na wprowadzenie nowej usługi doradztwa technicznego dotyczącego procesów przemysłowych.Usługa ta związana jest z projektowaniem inżynierskim, czyli zastosowaniem praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, przyrządów, konstrukcji, procesów i systemów oraz doradztwo związane z maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi. Realizacja projektu inwestycyjnego w 2014 r. pozwoliła również na udoskonalenie dotychczasowych usług pomiarowych dzięki zakupom nowoczesnego sprzętu:
 

 • Pomiary nierówności z wykorzystaniem urządzenia do pomiaru chropowatości HOMMEL ETAMIC W20 SE to mozliwość pomiaru nie tylko chropowatości, ale również falistości (parametry W) i profilu pierwotnego (parametry P). Wykonywane pomiary mają rozszerzony zakres i większą dokładność. Pomiary falistości (parametr W) i profilu pierwotnego (parametr P) mają zastosowanie m.in. w częściach maszyn związanych z produkcją motoryzacyjną.
 • Pomiary  spektrometrem Solaris CCD NF
 • Zakup nowego spektrometru umożliwia weryfikację oraz identyfikację składu chemicznego metali. Zakupione urządzenie charakteryzuje się wysoką dokładnością. Spektrometr Solaris CCD NF umożliwia wykonywanie pomiarów w sposób mobilny, u klientów.
 • Pomiary   optyczną maszyną pomiarową VENTURE XL CNC 2510 3D, o wysokiej dokładności w analizie cech geometrycznych.
 • Pomiary   chropowatościomierzem optycznym Infinite Focus SL do analizy nierówności powierzchniGłównym elementem takiego systemu jest układ optyczny zaczerpnięty z mikroskopu, który można wyposażyć w różne obiektywy, pozwalające na pomiary z różną rozdzielczością. Światło ze źródła przechodzi przez drogę optyczną i pada na powierzchnię mierzonego przedmiotu. Zależnie od jego topografii światło odbite rozprasza się na różne kierunki. Wszystkie promienie wracające od powierzchni i docierające do obiektywu są zbierane w układzie optycznym przez detektor. Ze względu na bardzo małą głębokość ogniskowania układu optycznego tylko mały fragment obiektu ma obraz ostry (w ognisku) i tylko ta część obrazu wykorzystywana jest do dalszego przetwarzania. Całość kształtu uzyskuje się przez skanowanie pionowe powierzchni (zmiana odległości pomiędzy obiektywem a detektorem) i sukcesywne uzupełnienie obszarów, w których poprzednio nie uzyskano ogniskowania. Każdy region obiektu ma obraz w ognisku w jednym położeniu pionowym skanera. Zebrane dane z obrazów przetwarzane są na widok trójwymiarowy. Mikroskop różnicowania ogniskowego umożliwia zatem rekonstrukcję topografii powierzchni z obrazów 2D zarejestrowanych pomiędzy najniższym i najwyższym punktem ogniskowania. System pomiarowy jest przy tym mikroskopem optycznym, a więc wszystkie obrazy mierzonego przedmiotu są kolorowe. W zależności od zastosowanego obiektywu zakres pomiarowy może wynosić od około 3 mm przy rozdzielczości pionowej 10 nm, do ponad 20 mm przy rozdzielczości rzędu 400 nm. Przedmioty mierzone mogą być wykonane z różnych materiałów, o bardzo różnej chropowatości i refleksyjności. Przyrząd daje również informację cechach geometrycznych mieszczących się w jego zakresie pomiarowym, w tym również na powierzchniach nachylonych o kącie do 85º. Do zalet tej metody należy zaliczyć fakt, że w przeciwieństwie do wielu innych technik optycznych w mikroskopie różnicowania ogniskowego lokalne pochylenie nie zależy od apertury numerycznej, czyli można mierzyć nawet strome zbocza. Jest to związane z oświetleniem, ponieważ opisaną technikę można realizować przy różnych źródłach światła, na przykład pierścieniowych. Dzięki znaczącemu udoskonaleniu usługi ITA może oferować usługi pomiarowe bardziej precyzyjne niż dotychczas. Dzięki zastosowaniu w/w urządzeń poprawiła się wydajność i mobilność pomiarów oraz zmniejszyła niepewność pomiarowa. Wszystkie zakupione maszyny stanowią innowację na skalę Polski, są najnowocześniejszymi urządzeniami na świecie.

LABORATORIUM PRECYZYJNYCH ANALIZ GEOMETRYCZNYCH i MATERIAŁOWYCH

W wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 firma ITA wybudowała Laboratorium precyzyjnych analiz geometrycznych i materiałowych i zakupiła nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Dzięki zakupie nowoczesnej aparatury pomiarowej firma wprowadziła do oferty nowe usługi:

 • pomiary optyczne geometrii detali
 • badania wytrzymałości materiałów
 • badania twardości materiałów metodą Rockwella
 • badania momentu obrotowego
 • badania składu chemicznego materiałów i powłok
 • badania grubości powłok metodą fluorescencji rentgenowskiej

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego Laboratorium. Zapewniamy wysoką jakość i kompleksowość świadczonych usług. Pomiary wykonywane są przez kompetentnych i doświadczonych inżynierów. Projekt współfinansowany przez unię europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Budowa laboratorium precyzyjnych analiz geometrycznych i materiałowych Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej wielkopolski. W wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pt. „Rozwój Laboratorium skanowania geometrii ITA K. Pollak, M. Wieczorowski Spółka Jawna” zakupiliśmy mobilny skaner 3D Atos Compact Scan 5M i wprowadziliśmy do oferty nowe usługi w zakresie skanowania:

 • skanowanie powierzchni i przedmiotów trudno dostępnych
 • mobilne skanowanie obiektów przemysłowych


Realizacja projektu umożliwiła nam udoskonalenie dotychczasowych usług skanowania kształtu poprzez:

 • zwiększenie dokładności wykonywanych badań
 • możliwość wykonywania badań zarówno przy słabym jak i bardzo silnym oświetleniu
 • przyspieszenie wykonywania usługi dzięki szybszej pracy kamer i możliwości redukcji rozdzielczości
 • oszczędność miejsca w pamięci
 • mierzenie miejsc niedostępnych za pomocą klasycznej optyki dzięki zastosowaniu czujnika dotykowego

Wydarzenia w ITA

W najbliższym czasie nie planujemy żadnych wydarzeń, ale możesz zapisać się do naszego newslettera, a my poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach.

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań
fax: +48612225801

Obserwuj nas

created by: montownia.com