koszyk
Start Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA NARZĘDZI I ELEMENTÓW Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH

Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

W 2023 roku Spółka ITA zrealizowała projekt, pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania narzędzi i elementów z węglików spiekanych i innych materiałów trudnoobrabialnych”.

Niniejsza inwestycja pozwoliła wdrożyć Spółce ITA nową technologię wytwarzania narzędzi i elementów z węglików spiekanych i innych materiałów trudnoobrabialnych.

Realizacja przedmiotowego projektu obejmowała: prace budowlane, nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do uruchomienia produkcji narzędzi i elementów z węglików spiekanych i innych materiałów trudnoobrabialnych.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2 400 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 846 000,00 zł

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

W 2020 roku Spółka ITA zrealizowała operację pt. „Rozwój laboratorium pomiarowego firmy ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Skórzewie” mająca na celu rozwój laboratorium pomiarowego firmy ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Skórzewie. W efekcie realizacji operacji Spółka wprowadziła do oferty trzy nowe usługi oraz utworzyła jedne nowe miejsce pracy. Realizacja operacji ma również pozytywny wpływ na zmniejszenie bezrobocia na obszarze LGD Źródło. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu pt. Rozwój laboratorium pomiarowego ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa spółka zakupiła nowoczesne, innowacyjne urządzenia:

 • przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XAN 500
 • optyczny przyrząd do pomiaru grubości powłok
 • drukarkę 3D

Zakupiony sprzęt umożliwił wprowadzenie na rynek 3 nowych, innowacyjnych usług pomiarowych:

1. Analiza powłok metodą fluorescencji rentgenowskiej

Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej wykorzystywana jest do badania grubości powłok, w szczególności jedno- i wielowarstwowych i bardzo cienkich. Pozwala na określenie grubości powłok na materiałach ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych. Przykładowe powłoki jednoskładnikowe to wykonuje się z następujących pierwiastków: Zn, Ni,Cr, Cu, Ag, Au, Sn, dwuskładnikowe powłoki stopowe to: SnPb, ZnNi oraz NiP na Fe, natomiast trójskładnikowe powłoki stopowe to: AuCdCu na Ni. Można mierzyć również powłoki podwójne Au/Ni na Cu, Cr/Ni na Cu, Au/Ag na Ni, Sn/Cu na CuZn, SnPb/Ni na CuSn, Au/PdNi na CuSn, oraz potrójne Cr/Ni/Cu na stali lub ABS, oraz w szerszym ujęciu - wielowarstwowe. Nawet przy powłokach składających się z wielu warstw system pozwala określić grubość każdej z nich bez konieczności przecięcia (zniszczenia) badanego obiektu. Mierzone grubości warstwy to wielkości od ułamków mikrometra do ułamków milimetra. W wyniku realizacji projektu spółka ITA ma możliwość realizowania takich usług w terenie. Jest to bardzo istotne ze względu na fakt, że coraz więcej przedmiotów pokrywanych jest bardzo skomplikowanymi powłokami, często wielowarstwowymi. Badania laboratoryjne na sprzęcie stacjonarnym wymagają wycięcia próbki, co skutkuje zniszczeniem przedmiotu i pozwala jedynie wnioskować o kolejnych elementach. Zdarza się, że aby ustawić bądź zweryfikować proces konieczne jest zniszczenie większej liczby przedmiotów, co wiąże się z kosztami.

Oferta skierowania jest szczególnie dla przemysłu samochodowego, producentów kąpieli galwanicznych, firmy usługowo pokrywające przedmioty powłokami; zadania pomiarowe związane są z kontrolą jakości, dopuszczeniem wyrobów do produkcji.

Wdrożona usługa ma pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ kontrolowanie grubości przyczynia się do zmniejszenia wykorzystania materiału powłok, a co za tym idzie do poprawy wpływu procesu na środowisko i energochłonności. Drugi aspekt polega na tym, że przedmioty nie są niszczone, a zatem nie jest konieczne ich wtórne przetwarzanie oraz nie zużywa się energii na wytwarzania przedmiotów testowych.

2. Pomiary grubości powłok za pomocą metody optycznej

Metoda pozwala na pomiary powłok na tworzywach sztucznych i gumie oraz powłok klejowych i w stanie mokrym. Jest kolejną metodą pomiarową w sytuacji, kiedy nie jest możliwe wykorzystanie przyrządów stykowych (posiadanych przez ITA) oraz metody fluorescencji rentgenowskiej.

Oferta skierowania jest szczególnie dla przemysłu samochodowego, producentów kąpieli galwanicznych, firmy usługowo pokrywające przedmioty powłokami; zadania pomiarowe związane są z kontrolą jakości, dopuszczeniem wyrobów do produkcji.

Również usługi wdrożone w wyniku operacji będą miały pozytywny wpływ na środowisko:

Metoda pozwala na pomiary powłok na tworzywach sztucznych i gumie oraz powłok klejowych i w stanie mokrym. Jest kolejną metodą pomiarową w sytuacji, kiedy nie jest możliwe wykorzystanie przyrządów stykowych (posiadanych przez ITA) oraz metody fluorescencji rentgenowskiej. Mam pozytywny wpływ na środowisko i jest uważana za proekologiczną.

3. Usługa inżynierii odwrotnej

Inżynieria odwrotna pozwala na realizację usług z zakresu wytwarzania przedmiotów jednostkowych, odtwarzających kształty przestrzenne elementu wyjściowego. ITA posiada unikalne laboratorium skanowania, dzięki posiadaniu szerokiej gamy bardzo dokładnych skanerów wykorzystujących zarówno światło strukturalne jak i laserowe. Błędy skanowania w realizowanych przez ITA usługach osiągają wartości kilkunastu do kilkudziesięciu mikrometrów w zależności od aplikacji, co pozwala wykorzystać te usługi do zaawansowanych prac z zakresu budowy maszyn i nie tylko. Końcem procesu skanowania dla wielu odbiorców jest wykonanie pierwszej sztuki nowego wyrobu w technice wytwarzania addytywnego, dlatego firma zakupiła drukarkę 3D, która uzupełniła proces inżynierii odwrotnej, pozwalającej drukować z wielu zaawansowanych technologicznie materiałów.

Realizacja projektu RPWP.01.05.02-30-0065/18

W 2019 roku Spółka ITA zrealizowała projekt pt. Platforma do interakcyjnych analiz metrologicznych w koncepcji Przemysł 4.0 umożliwiająca zrobotyzowaną laserową digitalizację powierzchni w skali makro. W wyniku realizacji projektu ITA wprowadziła do swojej oferty innowacyjne usługi pomiarowe związane z automatyczną analizą obrazu przy wykorzystaniu robota przemysłowego oraz udoskonaliła dotychczas świadczone usługi w postaci skanowania 3D oraz skanowania 3D z obróbką danych.

W ramach realizacji w/w projektu Spółka zakupiła system pomiarowy do laserowej digitalizacji powierzchni z oprogramowaniem pomiarowym i robotem, celę pomiarową, kamery do innowacji nie technologicznej, stację roboczą oraz oprogramowanie do pracy zdalnej.

Całkowita wartość Projektu: 709 311,04 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 280 227,28 PLN

Realizacja projektu RPWP.01.02.00-30-0012/17-00

W ramach realizacji projektu RPWP.01.02.00-30-0012/17-00 pt. „Analiza defektów i cech geometrycznych pod kątem optymalizacji geometrycznej i wytrzymałościowej struktur w technologiach addytywnych” spółka zrealizowała prace badawczo-rozwojowe i wprowadziła do oferty nowe usługi badawcze i  pomiarowe z wykorzystaniem metody tomografii komputerowej, związane z analizą obrazu uzyskanego po przejściu promieniowania rentgenowskiego przez analizowany obiekt. Dzięki realizacji projektu spółka rozwinęła infrastrukturę B+R poprzez zakup tomografu komputerowego służącego do wykonywania w/w usług.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu: 1094 818,29 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 700 000,00 PLN

REALIZACJA PROJEKTU INNOTECH

W 2015 r. firma ITA zrealizowała duży projekt inwestycyjny, który pozwolił na wprowadzenie nowego produktu „Multisensorowego systemu do pomiaru odchyłki okrągłości i walcowości części typu tuleja” w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH. Firma ITA wzięła również udział w realizacji  projektu pt. „Technologia bazowania, ustawiania i obróbki korpusów obrabiarek” w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH.

PROJEKT DORADZTWA TECHNICZNEGO DOTYCZĄCEGO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

W 2014 r. firma ITA zrealizowała duży projekt inwestycyjny, który pozwolił na wprowadzenie nowej usługi doradztwa technicznego dotyczącego procesów przemysłowych.Usługa ta związana jest z projektowaniem inżynierskim, czyli zastosowaniem praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, przyrządów, konstrukcji, procesów i systemów oraz doradztwo związane z maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi. Realizacja projektu inwestycyjnego w 2014 r. pozwoliła również na udoskonalenie dotychczasowych usług pomiarowych dzięki zakupom nowoczesnego sprzętu:
 

 • Pomiary nierówności z wykorzystaniem urządzenia do pomiaru chropowatości HOMMEL ETAMIC W20 SE to mozliwość pomiaru nie tylko chropowatości, ale również falistości (parametry W) i profilu pierwotnego (parametry P). Wykonywane pomiary mają rozszerzony zakres i większą dokładność. Pomiary falistości (parametr W) i profilu pierwotnego (parametr P) mają zastosowanie m.in. w częściach maszyn związanych z produkcją motoryzacyjną.
 • Pomiary  spektrometrem Solaris CCD NF
 • Zakup nowego spektrometru umożliwia weryfikację oraz identyfikację składu chemicznego metali. Zakupione urządzenie charakteryzuje się wysoką dokładnością. Spektrometr Solaris CCD NF umożliwia wykonywanie pomiarów w sposób mobilny, u klientów.
 • Pomiary   optyczną maszyną pomiarową VENTURE XL CNC 2510 3D, o wysokiej dokładności w analizie cech geometrycznych.
 • Pomiary   chropowatościomierzem optycznym Infinite Focus SL do analizy nierówności powierzchniGłównym elementem takiego systemu jest układ optyczny zaczerpnięty z mikroskopu, który można wyposażyć w różne obiektywy, pozwalające na pomiary z różną rozdzielczością. Światło ze źródła przechodzi przez drogę optyczną i pada na powierzchnię mierzonego przedmiotu. Zależnie od jego topografii światło odbite rozprasza się na różne kierunki. Wszystkie promienie wracające od powierzchni i docierające do obiektywu są zbierane w układzie optycznym przez detektor. Ze względu na bardzo małą głębokość ogniskowania układu optycznego tylko mały fragment obiektu ma obraz ostry (w ognisku) i tylko ta część obrazu wykorzystywana jest do dalszego przetwarzania. Całość kształtu uzyskuje się przez skanowanie pionowe powierzchni (zmiana odległości pomiędzy obiektywem a detektorem) i sukcesywne uzupełnienie obszarów, w których poprzednio nie uzyskano ogniskowania. Każdy region obiektu ma obraz w ognisku w jednym położeniu pionowym skanera. Zebrane dane z obrazów przetwarzane są na widok trójwymiarowy. Mikroskop różnicowania ogniskowego umożliwia zatem rekonstrukcję topografii powierzchni z obrazów 2D zarejestrowanych pomiędzy najniższym i najwyższym punktem ogniskowania. System pomiarowy jest przy tym mikroskopem optycznym, a więc wszystkie obrazy mierzonego przedmiotu są kolorowe. W zależności od zastosowanego obiektywu zakres pomiarowy może wynosić od około 3 mm przy rozdzielczości pionowej 10 nm, do ponad 20 mm przy rozdzielczości rzędu 400 nm. Przedmioty mierzone mogą być wykonane z różnych materiałów, o bardzo różnej chropowatości i refleksyjności. Przyrząd daje również informację cechach geometrycznych mieszczących się w jego zakresie pomiarowym, w tym również na powierzchniach nachylonych o kącie do 85º. Do zalet tej metody należy zaliczyć fakt, że w przeciwieństwie do wielu innych technik optycznych w mikroskopie różnicowania ogniskowego lokalne pochylenie nie zależy od apertury numerycznej, czyli można mierzyć nawet strome zbocza. Jest to związane z oświetleniem, ponieważ opisaną technikę można realizować przy różnych źródłach światła, na przykład pierścieniowych. Dzięki znaczącemu udoskonaleniu usługi ITA może oferować usługi pomiarowe bardziej precyzyjne niż dotychczas. Dzięki zastosowaniu w/w urządzeń poprawiła się wydajność i mobilność pomiarów oraz zmniejszyła niepewność pomiarowa. Wszystkie zakupione maszyny stanowią innowację na skalę Polski, są najnowocześniejszymi urządzeniami na świecie.

LABORATORIUM PRECYZYJNYCH ANALIZ GEOMETRYCZNYCH i MATERIAŁOWYCH

W wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 firma ITA wybudowała Laboratorium precyzyjnych analiz geometrycznych i materiałowych i zakupiła nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Dzięki zakupie nowoczesnej aparatury pomiarowej firma wprowadziła do oferty nowe usługi:

 • pomiary optyczne geometrii detali
 • badania wytrzymałości materiałów
 • badania twardości materiałów metodą Rockwella
 • badania momentu obrotowego
 • badania składu chemicznego materiałów i powłok
 • badania grubości powłok metodą fluorescencji rentgenowskiej

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego Laboratorium. Zapewniamy wysoką jakość i kompleksowość świadczonych usług. Pomiary wykonywane są przez kompetentnych i doświadczonych inżynierów. Projekt współfinansowany przez unię europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Budowa laboratorium precyzyjnych analiz geometrycznych i materiałowych Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej wielkopolski. W wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pt. „Rozwój Laboratorium skanowania geometrii ITA K. Pollak, M. Wieczorowski Spółka Jawna” zakupiliśmy mobilny skaner 3D Atos Compact Scan 5M i wprowadziliśmy do oferty nowe usługi w zakresie skanowania:

 • skanowanie powierzchni i przedmiotów trudno dostępnych
 • mobilne skanowanie obiektów przemysłowych


Realizacja projektu umożliwiła nam udoskonalenie dotychczasowych usług skanowania kształtu poprzez:

 • zwiększenie dokładności wykonywanych badań
 • możliwość wykonywania badań zarówno przy słabym jak i bardzo silnym oświetleniu
 • przyspieszenie wykonywania usługi dzięki szybszej pracy kamer i możliwości redukcji rozdzielczości
 • oszczędność miejsca w pamięci
 • mierzenie miejsc niedostępnych za pomocą klasycznej optyki dzięki zastosowaniu czujnika dotykowego
logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
fax: +48612225801
created by: montownia.com